Verloop bemiddeling

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek van anderhalf uur wordt meer uitleg gegeven over bemiddeling en wordt samen gekeken naar de hulpvraag van iedere partij, om zo te komen tot een gezamenlijke agenda. Alle informatie wordt verwerkt in een protocol dat door elke partij ondertekend wordt, en dit conform de richtlijnen van de Federale BemiddelingsCommissie.
Wanneer jullie ervoor kiezen om verder te gaan met bemiddeling, werken we met sessies van anderhalf uur. Hoe het vervolg van de bemiddeling er concreet uitziet, zal sterk afhangen van jullie persoonlijke en unieke situatie. Om die reden wordt er op voorhand geen exact aantal sessies vastgelegd. Het doel is te komen tot een duurzame oplossing waar elke partij zich in kan vinden.

Juridische documenten

EOT-overeenkomst (bij Echtscheiding Onderlinge Toestemming):

  • familierechtelijke overeenkomst met ouderschapsovereenkomst (gezagsregeling, verblijfsregeling minderjarige kinderen, kostenregeling) en indien van toepassing: onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten;
  • vermogensrechtelijke overeenkomst: regeling roerende en onroerende goederen, verdeling van schulden, belastingen, erfrechten.
 

Ouderschapsovereenkomst:

  • gezagsregeling, verblijfsregeling minderjarige kinderen, en kostenregeling;
  • kan net zoals de EOT-overeenkomst gehomologeerd worden bij de rechtbank (niet verplicht).

Tarieven

Vrijblijvend kennismakingsgesprek: €65 per gespreksuur.

Individuele begeleiding: €65 (duur: 50 minuten).

Bemiddelingssessie: €110 per gespreksuur.

Wens je een afspraak te annuleren, neem dan minstens 24u vóór je afspraak contact op via e-mail of tel. Anders zijn we jammer genoeg genoodzaakt om de afspraak aan te rekenen (€60; per uitzondering van overmacht).

Opmaak en indienen EOT-overeenkomst + verzoekschrift familierechtbank: €575.

Opmaak en indienen ouderschapsovereenkomst + verzoekschrift familierechtbank: €375.

Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten gelijk verdeeld over de partijen.

Vrijstelling van BTW: toepassing artikel 44 §2,5° van het BTW-wetboek.

Bij beperkte financiële middelen is bemiddeling via rechtsbijstand mogelijk, ook bij vrijwillige bemiddeling. Meer informatie kan je terugvinden via Trajectbemiddeling Leuven of de Federale BemiddelingsCommissie. Contacteer mij gerust bij vragen.

Wat kan bemiddeling voor jou betekenen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of
ontdek het op één van onze infosessies, online of in Het Appèl.